Get Adobe Flash player

O nas

Dziecięco-Mł‚odzieżŸowa Rewia "AKCENT" powstał‚a w październiku 1994 r.
w Szkole Piosenki i Tań„ca w Czę™stochowie, pod kierownictwem Krzysztofa Fibicha -
założyciela, muzyka, choreografa i dyrektora artystycznego zespołu.

Od września 2006 r. uruchomiona została krakowska grupa taneczna pod kierownictwem Katarzyny Fibich-Łysek - dyrektora szkoły i zarazem choreografa
oraz Karoliny Fibich, któ‚ra czuwa nad efektownymi umiejętnościami tanecznymi dziewczą…t.


Autorką wszystkich tekstów piosenek zespołu oraz pomysłodawczynią… i projektantką… kostiumów jest Magdalena Fibich.

Rewia "AKCENT" specjalizuje się w muzyce rozrywkowej opartej na tańcu i piosence, ilustrującej bogaty ś›wiat wyobraźni dziecka , któ‚ry nabiera cech wielkiego estradowego show. Te muzyczne widowiska wzbogaca doskonała choreografia, scenografia oraz ponad 1000 barwnych kostiumów. Zespół cechuje różŸnorodność‡ prezentowanych na scenie form tanecznych - od stylizacji muzyki broadwayowskiej, musicalowej, stepu, poprzez inspiracje taneczne i muzyczne różŸnych narodó‚w, w tym i polskiej do współ‚czesnego tań„ca. "AKCENT" - to grupa dziewczą…t - entuzjastek piosenki i tańca, uczennic szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w wieku od 5 - 21 lat.

Rewia "AKCENT"- to obecnie zespół‚ z 25- letnią… tradycją.

ZałożŸeniem kierownictwa Szkoł‚y Piosenki i Tań„ca jest jednoczesne rozwijanie uzdolnień„ tanecznych, wokalnych, muzycznych, jak i równieżŸ kształ‚cenie wrażŸliwości estetycznej dziecka. Adepci rewii uczą się™ podstaw techniki z klasyki baletu, tańca nowoczesnego opartego na modern jazzie, tań„ca rewiowego, irlandzkiego, towarzyskiego, stepu amerykań„skiego, rytmiki, gry aktorskiej na scenie , układó‚w choreograficznych, historii muzyki rozrywkowej, piosenek oraz sztuki interpretacji wykonywanych utworó‚w. W czasie swojej bogatej i aktywnej działalnoś›ci Rewia "AKCENT " wystąpiła w ponad 800 koncertach na terenie cał‚ego kraju i poza jego granicami (Czechy, Sł‚owacja, Łotwa, Niemcy, Ukraina ).

Zespół przynależy do World Dance Sport Federation.

Uczestniczył w wielu imprezach rangi wojewó‚dzkiej, ogólnopolskiej jak i mię™dzynarodowej, brał udział w wielu programach telewizyjnych i radiowych - TVP 1, TVP Polonia, TVP3 Katowice, TVN. W dorobku zespoł‚u znajduje się™ 57 autorskich piosenek nagranych w studio muzycznym. Corocznie dziewczę™ta z Rewii mają… swoją… sesję™ zdję™ciową…, prasową… i filmową….
Rewia "AKCENT" jest cenionym zespoł‚em przez ś›rodowiska artystyczne w kraju i za granicą, działają…cym dynamicznie na poł‚udniu Polski oraz spełnia zaszczytną… rolę™ ambasadora kultury polskiej za granicą….